Medezeggenschapsraad SBO de Hasselbraam.

Elke school, zo ook de Hasselbraam, is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad, afgekort MR, in te stellen. Het is een belangrijk orgaan voor ouders en personeel om invloed op het schoolbeleid en schoolorganisatie uit te oefenen. De directie heeft de (wettelijke) plicht de mr raadplegen voordat het belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld over naschoolse opvang, wijziging schooltijden of inzet van de formatie.

De invloed van de medezeggenschapsraad is met het vastleggen van de taken en bevoegdheden in de Wet Medezeggenschap Scholen (W.M.O.) geregeld. Afhankelijk van het soort beslissing heeft de mr adviesrecht, instemmingsrecht of initiatiefrecht. Het advies van de mr is niet bindend, maar de directie moet het wel serieus overwegen. Instemmingsrecht betekent dat de directie een beslissing alleen kan nemen als de mr akkoord gaat. Met het initiatiefrecht bestaat de mogelijkheid om als mr zelf onderwerpen op de agenda te zetten.

In het reglement en statuut worden de voorwaarden voor het goed functioneren van de mr beschreven. Met de bezetting van drie ouders en drie personeelsleden in de mr voldoen we aan de minimaal gestelde eis in het reglement. Meer leden mag, minder niet als het aantal ouders en personeelsleden maar gelijk blijft. De zittingstermijn van 4 jaar voor personeel kan eenmaal met dezelfde periode verlengd worden. De verkiezingsprocedure is in het reglement vastgelegd. Een ouder kan zo lang lid blijven als het kind op school zit.

De vergaderingen zijn als toehoorder openbaar, mits er op onderwerpen voor een bepaalde tijd geheimhouding rust. De mr vergadert gemiddeld 7x per jaar. De meeste vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de directie, maar kunnen ook zonder of gedeeltelijk in hun aanwezigheid plaatsvinden. Om zoveel mogelijk recht te doen aan zowel de aanwezigheid van de oudergeleding als de personeelsgeleding vergaderen we ‘s maandags  van 17.00 - 18.30 in de school.De goedgekeurde notulen kunnen op verzoek opgevraagd worden. Voor de namen van de mr leden wil ik verwijzen naar de bijlage van de schoolgids www.sbodehasselbraam.nl

Bij vragen en of belangstelling kunt U in contact komen via mr.hasselbraam@kolom.net of 020-4480622.