Wat is SBO?

Op SBO de Hasselbraam wordt gewerkt in kleinere groepen. Uw kind krijgt zoveel mogelijk op niveau onderwijs. Wij beschikken over een uitgebreid zorgsysteem. Met elkaar proberen we iedere leerling zo passend mogelijk te ondersteunen.

Ons aanbod bestaat uit

 • Onderwijs in kleinere groepen
 • Onderwijs door gespecialiseerde leerkrachten
 • Veel structuur en duidelijkheid
 • Lesstof toegespitst op de onderwijsbehoefte van het kind
 • Begeleiding op maat en een specifiek aanbod bij leerstoornissen en gedragsstoornissen 
 • Logopedie, kinderfysiotherapie, speltherapie, dyslexie en sociale vaardigheidstrainingen onder schooltijd

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In dit perspectief wordt voor de leerling een voorspelling gemaakt over de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Verder worden er voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen doelen gesteld en kijken wij hoe het kind deze doelen kan behalen. Door de leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling , is het mogelijk om snel af te stemmen op eventueel veranderende onderwijsbehoeften van het kind. 

Onze school heeft ervaring met leerlingen die behoefte hebben aan begeleiding en aandacht bij hun didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling, werkhouding, gedragsmatige ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Leerlingen hebben vaak aanpassingen nodig op een op meerdere gebieden.

Schoolgids

Team

De Hasselbraam heeft een enthousiast en kundig team waarbij de zorg voor leerlingen voorop staat en onze missie en visie door hen wordt uitgedragen. Ons team bestaat op alfabetische volgorde uit:

 • Adjunct-directeur
 • Administratrice
 • Begeleiders Passend Onderwijs
 • Bevo-docent
 • Conciërge
 • Directeur
 • Intern begeleiders
 • Kind en motoriek therapeut
 • Leerkrachten verdeeld over kleuters, onderbouw, middenbouw en bovenbouw
 • Leerkrachtondersteuners
 • Lichamelijk opvoeding docent
 • Logopediste
 • Onderwijsassistenten
 • Orthopedagogen
 • Remedial teachers
 • Schoolarts
 • Speltherapeut

Kwaliteitsonderzoeken

Medezeggenschapsraad

Het is voor iedere school in Nederland verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld te hebben. Een MR bestaat uit een of meerdere medewerkers (vaak leerkrachten, maar niemand van de leiding) van de school en een of meerdere ouders van schoolgaande kinderen.

De taak van een MR is veelomvattend en de gezamenlijke MR mag over belangrijke onderwerpen meepraten of zelf beslissen. Het doen van de MR laat zich waarschijnlijk het beste omschrijven als een extra paar ogen die met het beleid van de school meedenken en zo nodig daar advies over geven.

Met een actieve MR is er een goede brug tussen de school en de ouders op het gebied van kwaliteit en zorg, naast de pedagogische taken van de school.